Ответ Министерства культуры Латвии на письмо Оргкомитета М.Кучинскису

kult-min-atbilde-aug-2016_%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0_1

kult-min-atbilde-aug-2016_%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0_2

Оргкомитету Дней русской культуры в Латвии

 

О Днях русской культуры в Латвии

Министерство культуры получило Ваше заявление от 12 июля 2016 года №120716-01 премьер-министру Латвийской Республики Марису Кучинскису о поддержке организации культурных мероприятий русскоязычных жителей Латвии.

Благодарим Вас за решимость и инициативу содействовать интеграции латвийских русскоязычных жителей и их более тесной связи с нашей страной, за организацию культурных мероприятий, а именно, Дней русской культуры в Латвии. Считаем, что это мероприятие – одна из возможностей сохранить традиционное культурное и историческое наследие латвийских русских.

Чтобы ваша инициатива могла эффективно совершенствоваться и воплощаться, советуем использовать уже существующие возможности поддержки, участвуя в открытых конкурсах проектов в рамках разных финансовых программ. Например, предлагаем следить за актуальными конкурсами проектов Фонда общественной интеграции в области общественной интеграции.

Обращаем ваше внимание, что с 2004 года реализуется программа, финансируемая из государственного бюджета, для поддержки НГО в латвийских регионах. В рамках этого проекта финансирование могут получить НГО, которые осуществляют проекты, способствующие совершенствованию гражданского общества, а также поддержке НГО нацменьшинств. Реализация программы поддержки НГО делегирована в каждом плановом регионе региональным координаторам НГО, который администрирует присвоенное финансирование, обеспечивает проведение конкурсов региональных проектов и предоставляет НГО, желающим реализовать проекты в своем регионе,  необходимую поддержку и информацию. В плановом регионе Риги проектный конкурс НГО администрирует общество «Латвийский гражданский альянс», а в Латгальском плановом регионе – общество «Южнолатгальский центр поддержки НГО».

Еще раз благодарим за заинтересованность в сотрудничестве в развитии интеграции латвийских русскоязычных жителей и в сохранении традиционного культурного наследия русских Латвии!

Государственный секретарь

С.Волдиньш

Письмо оргкомитета ДРК премьер-министру Латвии М.Кучинскису

Latvijas Republikas Ministru prezidentam

M.Kučinska kungam

 

Augsti godātais Kučinska kungs!

Jūsu komentārs raidījumam „LNT Ziņas” par cīņu par Latvijas krievvalodīgo iedzīvotāju „dvēselēm” pamudināja mūs griezties pie Jums ar šo vēstuli. Ja mēs esam pareizi sapratuši Jūsu domu, runa iet par zināmu laikmetīgu nepieciešamību, lai krievvalodīga iedzīvotāju daļa justu ciešāku saikni ar valsti, ar sabiedrības latviešu daļu un lai šīm sajūtām būtu pozitīvs raksturs.

Kā zināms, pasaulē ir viena joma, kuru visas valstis un tautas atzīst par pozitīvā spēka avotu. Tā ir kultūra. Kultūras sabiedrība ir sabiedrība, kura valda harmonija un cilvēkus apvieno laika pārbaudītās garīgās vērtības. Mūsuprāt, darbs tieši šajā jomā ļauj pārvarēt domstarpības un samazināt konfliktivitātes līmeni. Jo kultūra nav savietojama ar agresiju, nacionālo neiecietīgumu, netaisnīgumu.

Tādu kultūras saprašanu mēs kopā ar desmitiem Latvijas radošām sabiedrībām, kas apvieno valsts krievvalodīgos iedzīvotājus, īstenojam caur atjaunoto vēsturisko Latvijas tradīciju – krievu kultūras Dienām Latvijā. Pirmo reizi Dienas tiek notika 1925.gadā un attīstījās, atkārtojoties ik gadu, līdz pat 1940.gadam. Par to dibinātājiem un atbalstītājiem kļuva ievērojamie zinātnes un kultūras darbinieki un garīdznieki Joanns Pommers, Ņikolajs Zavoloko, Jelpifidors Tihoņickis, Aleksandrs Mossakovskis. Pēc ilgā pārtraukuma, 2011.gadā krievu kultūras Dienu Latvijā tradīcija bija atjaunota ar nevalstisko organizāciju spēkiem un ar Latvijas pareizticīgo un Latvijas vecticībnieku Pomoras baznīcu atbalstu. Trīs Latvijas Republikas prezidenti – Valdis Zatlers, Andris Bērziņš un Raimonds Vējonis adresēja savus apsveikumus krievu kultūras Dienu Latvijā organizatoriem un dalībniekiem.

Krievu kultūras Dienas notiek divās kārtās – pavasarī un rudenī. Dienas saņem Rīgas un Latgales pašvaldību atbalstu. Mūsuprāt, krievu kultūras Dienas Latvijā saņemtu plašāku atbalstu, ja tajā piedalītos arī valsts struktūras.

Vēl pirms šīs vēsturiskās kultūras tradīcija atjaunošanas Latvijas krievu kultūras darbinieki griezās pēc atbalsta pie kultūras ministres Sarmītes Ēlertes. Ministres atbilde bija labvēlīga, bet sadarbība ar Latvijas kultūras ministriju nav notikusi. Vēlāk mēs griezāmies pēc atbalsta uz Kultūrkapitāla Fondu, bet saņēmām atteikumu.

Krievu kultūras Dienas Latvijā ir vairāku desmitu krievu un krievvalodīgo sabiedrību visLatvijas projekts. Katru gadu Dienās piedalās latviešu kultūras dabinieki, un mēs ar prieku atkārtoti pārliecinājāmies, ka kultūras cilvēki prot klausīties, dzirdēt un savstarpēji saprasties. Krievu kultūras Dienu organizēšana un īstenošana Latvijā ir mūsu ieguldījums kultūras sabiedrības veidošanā un sabiedrisko attiecību harmonizēšanā.

Ar šo vēstuli mēs vēlētos pievērst Jūsu uzmanību tam, ka izpildvaras atbalsts vēsturiskās kultūras tradīcijas stiprināšanā Latvijā neapšaubāmi izsauks pozītīvo rezonansi Latvijas krievu radošajās aprindās, kas lielā mērā nosaka mūsu valsts tautas krietnās daļas potenciālu.

Ar lielo pateicību un prieku saņemsim no Jums padomus un ieteikumus, kā mēs varētu rīkoties turpmāk, lai atjaunotā tradīcija vēl efektivāk darbotos sabiedrības saliedēšanas labā.

 

Ar patiesu cieņu

Krievu kultūras Dienu Latvijā rīkotājkomitejas līdzpriekšsēdētāji

Irina Koņajeva

Vladimirs Bogovs

Jurijs Kasjaničs

 

Премьер-министру Латвийской Республики

г-ну М.Кучинскису

Уважаемый господин Кучинскис!

 

Обраться к Вам с настоящим письмом нас побудило Ваше высказывание о необходимости побороться за души русскоязычных жителей Латвии. Если мы правильно поняли Вашу мысль, речь идет о том, чтобы русскоязычная часть населения ощущала большую связь со страной, с латышской частью общества, и чтобы эти ощущения носили позитивный характер.

Как известно, в мире есть одна область, признанная всеми странами и народами как созидатель безусловно позитивной силы. Это культура. Культурное общество есть общество гармонии и единения людей на основе проверенных временем базовых духовных ценностей. Именно в этой сфере, на наш взгляд, следует прилагать усилия, чтобы преодолевать противоречия и снижать уровень конфликтности. Потому что культура несовместима с агрессией, с невежеством, с национальной нетерпимостью, с несправедливостью.

Это понимание культуры мы вместе с десятками творческих сообществ Латвии, объединяющих русскоязычных жителей страны, воплощаем в нашей жизни восстановленной исторической латвийской традицией – Днями русской культуры.

Впервые они были проведены в 1925 году, организовывались ежегодно и активно развивались до 1940 года. Инициаторами их проведения были крупные деятели науки и культуры, духовные подвижники, среди которых Иоанн Поммер, Николай Заволоко, Елпидифор Тихоницкий, Александр Моссаковский. После долгого перерыва, в 2011 году, традиция Дней русской культуры в Латвии была восстановлена силами неправительственных организаций при поддержке Латвийской Православной церкви и Древлеправославной Поморской церкви Латвии. Три президента Латвийской Республики – Валдис Затлерс, Андрис Берзиньш и Раймонд Вейонис приветствовали организаторов и участников Дней русской культуры в Латвии.

Дни русской культуры проходят дважды в год – весной и осенью. Они поддерживаются самоуправлениями Риги и Латгалии. Нам представляется, что поддержка Дней русской культуры в Латвии могла быть шире, что в ней могли бы принять участие государственные структуры.

Еще до того, как эта историческая культурная традиция была восстановлена, деятели русской культуры Латвии обратились за поддержкой к министру культуры Сармите Элерте. Она ответила благожелательным письмом, но сотрудничество с Министерством культуры Латвии не состоялось. Позже мы обратились за поддержкой в Фонд культурного капитала, но получили отказ.

Дни русской культуры – самый крупный проект десятков русских и русскоязычных творческих сообществ, не имеющий аналогов ни в одной стране. Каждый год в Днях русской культуры принимают участие деятели латышской культуры, и мы неизменно отмечаем, что люди культуры умеют слушать, слышать и понимать друг друга.

Организация и проведение Дней русской культуры в Латвии – это наш вклад в строительство культурного общества и гармонизацию общественных отношений.

Настоящим письмом мы хотим обратить Ваше внимание на то, что участие исполнительной власти в укреплении исторической русской культурной традиции в Латвии несомненно создаст позитивный резонанс в русском творческом сообществе, которое во многом определяет потенциал значительной части народа нашей страны.

Будем очень признательны получить от Вас советы и рекомендации, как нам действовать в дальнейшем, чтобы восстановленная традиция еще эффективнее способствовала делу консолидации общества.

 

С уважением,

cопредседатели оргкомитета Дней русской культуры в Латвии

Ирина Коняева

Владимир Богов

Юрий Касянич

«Рижский пряник-2016»

Положение о конкурсе 2016ЛОГО рижский пряник

Важно! По решению оргкомитета изменены сроки проведения фестиваля-конкурса!

 

Сохраняем вместе традиции народного творчества!

Народное творчество – это культурная связь поколений, сосредоточие многовекового житейского опыта, богатства мыслей, глубины чувств русского человека. Особенно важно сохранение народных традиций сегодня, в условиях глобализации. Знание традиций и культуры своего народа и своих соседей, ощущение своей связи с многовековой историей культуры делает человека и общество сильнее, мудрее, глубже. Участие в международных конкурсах не только позволяет показать свои достижения, но и развивает любовь к творчеству, стремление лучше узнать свою культуру, познакомиться с единомышленниками.

Понимая важность сохранения и развития традиций, Фонд развития культуры совместно с оргкомитетом проекта «Дни русской культуры Латвии» организуют в 2016 году открытый Международный фестиваль-конкурс русского народного творчества «Рижский пряник» и приглашает принять в нем участие всех, кто заинтересован в сохранении народных традиций, всех кто любит русскую народную музыку, песню и танец.

Фестиваль-конкурс пройдет в Риге 3-5 ноября 2016 г. В фестивальной и конкурсных программах могут принять участие танцевальные, вокальные и инструментальные самодеятельные коллективы.

Профессиональное жюри состоит из артистов и педагогов, которые пользуются авторитетом в своей профессии, как у себя дома, так и за рубежом. Во время конкурса жюри оценит и выберет победителей во всех номинациях.

Заявку на участие могут подать творческие коллективы, ансамбли, группы, хоры, оркестры и солистов в разных жанрах народного музыкального искусства

Программой фестиваля предусмотрены проведение смотра творческих коллективов, определение и награждение победителей, концерты приглашенных коллективов, гала-концерт победителей конкурсной программы, мастер-классы в различных жанрах народного творчества от лучших профессиональных исполнителей для участников фестиваля-конкурса.

Самодеятельные ансамбли из Латвии приглашаем принять участие в отборочном туре конкурса. В нем могут принять участие творческие самодеятельные непрофессиональные) коллективы и исполнители всех регионов Латвии, независимо от возраста участников и уровня их профессиональной подготовки.

Положение о конкурсе   (MSWord) Положение о конкурсе 2016

Анкета для участия в осеннем цикле Дней русской культуры 2016 г.

 

 

Заявки на участие в Днях русской культуры (осенний цикл)

принимаются с 4 до 25 сентября 2016 г.

Осенний цикл ДРК с 24 октября до 6 ноября

Для заполнения обязательны 1-9 пункты анкеты. Оргкомитет Дней русской культуры не несет ответственность за ошибочную информацию, указанную заявителем в анкете, и за поданные позднее указанного срока анкеты. Указанная в анкете информация будет размещена в газете «Русские дни» (15 октября) и в итоговом журнале Дней русской культуры «Эти светлые дни» (5 декабря), а также в СМИ

скачать анкету:

Анкета для участника ДРК 2016 осень

Посол России А.А.Вешняков о соотечественниках и Днях русской культуры в Латвии

Фрагмент интервью посла России в Латвии А.А. Вешнякова.

 

— Считаете ли вы своих соотечественников пятой колонной?

— Моя позиция как посла  в этом смысле ничем не отличается  от позиции Латвии и других государств. Тех, которые заинтересованы поддерживать контакты со своими соотечественниками, где бы в мире они ни жили. Чтобы они чувствовали — у них есть историческая родина. Она их помнит. И они ее помнят. Что есть язык, который их объединяет. В данном случае — русский язык. У нас очень богатая культура. Мы со своими соотечественниками работаем в таком разрезе.

К примеру, мы, наряду с президентом Латвии, наряду с Латвийской православной церковью, вместе с самоуправлениями активно поддерживаем проект «Дни русской культуры в Латвии». Он возродился пять лет назад, а появился 90 лет назад. Мы поддерживаем этот проект, потому, что он востребован в обществе, потому что он действительно способствует интеграции многонационального общества Латвии. Но ваша Полиция безопасности даже в этом проекте усматривает угрозу национальной безопасности Латвии.

Уже 10 лет мы проводим конкурс для тех живущих здесь наших соотечественников, которые хотят поступить в вузы России. Мы это делаем совершенно открыто. Но, когда я позже узнаю, что с некоторыми представителями организаций наших соотечественников в ваших компетентных структурах состоялись «воспитательные беседы», это меня удивляет. К чему мы возвращаемся? К полицейским режимам, от которых вроде бы освободились? Очень хотелось бы, чтобы принятая во всем мире практика поддержки соотечественников не воспринималась здесь, как воспитание угрожающей безопасности Латвии пятой колонны.

Поздравление Президента Латвии участникам Дней русской культуры 2016 г.

Вейонис

Поздравление к торжественной церемонии открытия Дней русской культуры в Латвии

 

Глубокоуважаемые организаторы Дней русской культуры, участники и гости!

Поздравляю всех присутствующих с ежегодными Днями русской культуры!

Благодарю за Ваш энтузиазм и вклад в организацию Дней русской культуры в Латвии, за восстановление и укрепление традиции, которая складывалась десятилетиями! Высоко оцениваю Ваш вклад в сохранение русской культуры и вовлечение широких слоев общества в понимание жизни русской общины Латвии!

Латвия всегда была местом, где живут представители разных национальностей. Разнообразие культур всегда обогащало наше общество и требовало от нас умение вести диалог и вслушиваться в тех, кто вокруг нас, создавая таким образом путь к лучшей Латвии.

Для каждого человека очень важно осознавать свои корни, понимать и знать свою культуру и традиции. Это укрепляет нашу идентичность и помогает обрести свое место в современном глобализированном мире. И так же важно знать тех, кто рядом с нами, и понимать их обычаи и строить общество, основанное на взаимном уважении.

Пусть Дни русской культуры этого года порадуют Вас красивыми представлениями, новыми знаниями и незабываемыми мгновениями!

 

С искренним уважением

Раймондс Вейонис

20 мая 2016 года

Открытие Дней русской культуры в Латвии 2016 года

20 мая 2016 года в Риге состоялась церемония торжественного открытия Дней русской культуры.

С приветственным словом к собравшимся обратились Посол России в Латвии А.А.Вешняков и председатель Центрального совета Древлеправославной поморской церкви о.Алексий. Также были зачитаны приветствия от имени Президента Латвии Р.Вейониса, мэра Риги Н.Ушакова и митрополита Рижского и Всея Латвии Александра.

В мероприятии приняли участие депутаты Сейма и Рижской Думы, представители общественных, религиозных и творческих организаций Латвии и России. Весенний цикл Дней русской культуры в Латвии продлится до 6 июня с.г.

Фото — Владимир Старков

Выставка работ художницы Виктории (Веры) Матисон

Vistavka_Matison-internet (2)

 

Рижская Гребенщиковская старообрядческая община в рамках проводимых Дней русской культуры в Латвии дополнительно информирует, что с 28 мая по 5 июня 2016 года, в конференц-зале Духовно-просветительного центра РГСО пройдет выставка работ художницы издательского отдела общины ВИКТОРИИ (ВЕРЫ) МАТИСОН.

28 мая и 4 июня 2016 года в 14,30 час. состоится встреча с художницей, которая расскажет о своем творчестве, познакомит со своими работами, а также расскажет о древлеправославном орнаменте и о продолжении поморских традиций в оформлении современной старообрядческой литературы.

Приглашаем всех желающих на выставку и встречу с художницей В. Матисон, она состоится по адресу Маскавас 116, 3 этаж, конференц-зал, (вход со двора, автостоянки). Проезд трамв. 7, 9 до остановки ул. Даугавпилс.

Программа Дней русской культуры в газете «Русские дни»

rusdni2016

Вышел очередной номер газеты «Русские дни», посвященный предстоящим Дням русской культуры в Латвии.

Полная программа весеннего цикла Дней русской культуры в Латвии 2016 года

Газета Русские дни 2016 (pdf)

Литературный вечер, посвященный творчеству Н.С. Гумилева

27 апреля в 16.00 в Русском центре Балтийской Международной академии (ул.Ломоносова, 1/4, 2 эт.) состоится литературный вечер, посвященный творчеству Николая Степановича Гумилева (1886-1921).

Вход свободный.

 

Акварели и картины Ирены Панченко

1 апреля в 17.00 в Доме негосударственных организаций (NVO) на ул. Лаймдотас, 42 состоится открытие выставки талантливой и самобытной псковской художницы Ирены Язеповны Панченко.

Приглашаем всех!

О конкурсе «Мой мир – за Мир!»

Организаторы конкурса

Русская община Латвии (РОЛ), при содействии галереи «Style Beat City» art club.

Цели и задачи конкурса

  1. Выявлять талантливых  детей, создавать  условия  для  их творческого  развития.
  2. Раскрывать  творческие  индивидуальности,  поощрять  социальную  активность.
  3. Взглянуть глазами ребенка на  окружающую  нас  действительность (через  творчество  детей).
  4. Сформировать у детей естественную потребность в познании себя и окружающего мира. Творчески выражать  свое  отношение  к  происходящим  событиям.
  5. Воспитывать неравнодушных,  отзывчивых  людей, умеющих  выражать свое  мнение, ценить общечеловеческие  ценности.
  6. Реализация подобного проекта поможет разобраться в мироустройстве, в осознании многообразия жизни во всех ее проявлениях, возможность свободно выражать свои мысли через творчество.

 

Общие  положения

 Настоящее положение о проведении Конкурса определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей и призеров.

По итогам конкурса планируется организация передвижной выставки. По материалам выставочных работ будут оформлен каталог и видео-презентация.

1 июня 2016 года в Международный день защиты детей состоится презентация выставки в Доме  Москвы в Риге в 14.00. часов. Выставка продлится с 1 июня до 10 июня 2016 года.

Планируется организация передвижной выставки по городам Латвии и за рубежом.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ (MS Word)

Необходима помощь в реализации культурных проектов

Обращаемся к Вам с просьбой помочь решить две проблемы латвийских культурных сообществ – коллективов, напрямую связанных с детским творчеством.

IMG_0170C5gm

Ученики детской музыкальной школы «Лира» играют в оркестре народных инструментов «Славяне». Инструменты этого оркестра находятся в критическом состоянии, давно требуют ремонта или полной замены. Изначально они не были новыми, а собирались путем постоянного поиска в самых разных местах. У оркестра и музыкальной школы нет средств на обновление инструментов, поэтому Фонд развития культуры просит Вас оказать содействие и помочь коллективу отремонтировать или приобрести необходимые народные инструменты. Это будет способствовать сохранению коллектива и развитию музыкальной культуры Латвии.

Оркестр народных инструментов «Славяне» известен в нашей стране, неоднократно выступал с концертами в странах Евросоюза и аккомпанировал латвийским солистам, руководитель оркестра Виктор Жиляев является обладателем латвийской общественной премии «Признание».

ST_IMG_3630

 Просим Вас также помочь в резекненскому театру-студии «Йорик» показать в Риге свой новый спектакль-мюзикл „Zaļas sīventiņš”, в котором участвуют 25 юных исполнителей. Спектакль планируется провести для младших школьников в конце мая, в дни, когда в рижских школах проходят государственные экзамены. Билеты на спектакль планируется сделать бесплатными, а в качестве зрителей пригласить также воспитанников детских домов.

Театр-студия «Йорик» в случае Вашей помощи приедет в Ригу на один день и проведет два представления.

 

Смета к выступлениям театра-студии «Йорик».

Транспортные расходы (Резекне-Рига-Резекне, автобус) 300 евро

Обед для 25 человек     125 евро

Аренда зала (два представления)   1200 евро

 

Наши реквизиты:

Kultūras Attīstības Fonds

Рег. № 40008170897

Адрес: Rīga, Mārupes 35-20, LV-1002

vlad.bogov@gmail.com

Nordea Banka,

IBAN: LV02NDEA0000083029121 (EUR)

Par sabiedriskā labuma organizāciju VID lēmuma numurs 8.5-11L-2149 no 29.01.2013.

При перечислении средств в графе цель платежа укажите «Детские проекты»

 

Спасибо!

Начался прием заявок на участие в Днях русской культуры в Латвии в 2016 г.

лого ДРК 2016

Заявки на участие в Днях русской культуры принимаются с 1 февраля до 25 марта 2016 г. Для заполнения обязательны все пункты анкеты. Оргкомитет Дней русской культуры не несет ответственность за ошибочную информацию, указанную заявителем в анкете, и за поданные позднее указанного срока анкеты. Указанная в анкете информация будет размещена в газете «Русские дни» 1 мая (тираж 20 тыс. экз.) и в итоговом журнале Дней русской культуры «Эти светлые дни» 25 ноября (тираж 500 экз.), а также в СМИ. Дни русской культуры в Латвии пройдут с 20 мая до 7 июня 2016 года.

Анкета для участника 2016 (Word)

Анкета для участника 2016 (PDF)

Литературный вечер в Русском центре

 

10 февраля в 16.00 в Русском центре Балтийской Международной академии (ул.Ломоносова, 1/4, 2 эт.) состоится литературный вечер по роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

Вход свободный.