Latviešu valodas mitoloģisko konceptu elektroniska vārdnīca

Projekta autore: Dr. philol. Marija Aleksandrovska

Projekts izstrādāts ar Valsts Kultūrkapitāla Fonda finansiālo atbalstu

krasainais_logo-VKKF

 

 

 

 

 

http://vkkf.lv

 

Projekts publicēts ar Kultūras attīstības Fonda informatīvo atbalstu

http://kaf.lv

 

Anotācija

Piedāvātais pētniecības projekts ir saistīts ar kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras saglabāšanu. Projekta mērķis ir nodrošināt elektroniskas vārdnīcas pieejamību plašai auditorijai, kuru varētu izmantot kā nozīmīgu izziņas avotu un mācību materiālu dažādām sabiedrības mērķgrupām: humanitāro mācību priekšmetu pasniedzējiem un studentiem, skolotājiem un skolēniem, humanitāro zinātņu pētniekiem, interesentiem, kuri vēlas paplašināt savas zināšanas par latviešu tradicionālo kultūru u.c. Mitoloģiskais koncepts ir īpaša veida koncepts, kas veidojies mitoloģijā, bet par kura saturu var spriest tikai pēc folkloras tekstos atrodamā materiāla, kas saglabājies līdz mūsdienām. Turklāt ievērojama informācijas daļa ir leksiski nostiprināta tā sauktajos mitologēmiskajos vārdos (proti, mitoloģiskā jēdziena verbālā realizācija folkloras tekstos), kā arī atsevišķos valodas un kultūras vēstures faktos. Mitoloģiskais koncepts ietver priekšstatus par mitoloģiskajiem personāžiem, kas atrodami folkloras tekstos, piemēram, tādi kā dievs (dievi), burvis, ragana, velns, mājas un ārpusmājas gari u.c., resp., tie, kas pieder tā saucamam „augstākam un zemākam mitoloģijas panteonam”. Mitoloģiskais koncepts ir ambivalenta vienība, kas konceptuālā līmenī parādās kā mitologēma (proti, īpaša mītiska satura jēdziens), bet valodas līmenī realizējas kā mitologēmiskais vārds.

Konceptu izpēte ir starpdisciplināra un tā skar ar valodu, kultūru, etnosu, nacionālās domāšanas īpatnībām saistītos jautājumus, turklāt konceptos ir atrodama vārda „etimoloģiskā”, „kultūras” vai „kognitīvā atmiņa”, kas tieši saistīta ar tautas garīgajām vērtībām. Mūsdienu sabiedrība izjūt garīguma deficītu; humanitāro zinātņu uzdevums savukārt ir saglabāt tikumisko vērtību sistēmu un nodot to nākamajām paaudzēm. Tas ļauj spriest par konceptuālo pētījumu aktualitāti. Runājot par pētījuma aktualitāti un nepieciešamību, jāatzīmē, ka konceptu izpēte īpaši aktuāla latviešu lingvistiskās tradīcijas attīstībai pirmkārt tāpēc, ka Latvijā konceptoloģijas jomā veikto pētījumu ir maz, un tādēļ šis projekts var būt ieguldījums konceptu izpētes plašākai izplatībai un attīstībai Latvijas zinātnē. Šobrīd Latvijā ir vesela zinātniskā skola, kas nodarbojas 2

ar folkloras izpēti, taču pētījumi, kuri apraksta folkloras materiālu no valodniecības pozīcijām ir krietni mazāk. Galvenokārt tās ir zinātniskās publikācijas, kas vienā vai citā veidā skar dažas lingvistiskas problēmas, taču pietrūkst darbu, kas aprakstītu folkloras valodu kā vienotu sistēmu.

Koncepts pēc savas būtības ietver gan lingvistiskus faktus, tādus, piemēram, kā vārda fonētiskā, gramatiskā, morfoloģiskā, leksiskā, sintaktiskā, etimoloģiskā u.c. informācija, gan arī dažāda veida kultūras faktus, piemēram, etnogrāfiskā rakstura ziņas, datus, kas ir saistīti ar folkloras tradīciju, ziņas par folkloras sižetiem, personāžiem, par personāžu savstarpējo saistību tradīcijas ietvaros, par tekstu stāstītājiem, par sižetu un motīvu izplatību dažādās teritorijās u.c. Otrkārt, kaut arī baltu valodas un kultūras priekšstati ir ne vienu vien reizi aprakstīti, līdz šim Latvijā nebija izplatīti pētījumi, kuru rezultāti būtu apkopoti latviešu valodas mitoloģisko konceptu elektroniskā vārdnīcā. Tomēr tieši elektroniskas vārdnīcas forma ļauj apvienot datus no visdažādākiem avotiem, kuri dažreiz nav plaši pieejami. Vārdnīca ir ne tikai ērti lietojama un palīdz pētniekam ekonomēt laiku materiāla atlasei, bet tas ir moderns instruments, kurš jāpēta un jāattīsta. Attīstība ir iespējama, izstrādājot jaunus elektroniskas leksikogrāfijas produktus. Šobrīd Latvijā ir aprobētas vairākas elektroniskas vārdnīcas un korpusa veida resursi. Galvenokārt ar to nodarbojas Latvijas Universitātes valodnieki sadarbībā ar Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratoriju. Visi šo speciālistu izstrādātie produkti ir augsti vērtējami un lietderīgi, tomēr pārsvarā tie nav vērsti uz valodas un kultūras savstarpējo saikņu atspoguļojumu, kas ir mitoloģisko konceptu vārdnīcas mērķis. Jāatzīmē arī, ka folkloras avotu elektroniskie resursi pārsvarā ir digitalizēti folkloras tekstu krājumi, vai arī raksti par folkloristikas tematiku. Projekta ietvaros piedāvātās vārdnīcas mērķis ir apstrādāt folkloras materiālu un prezentēt to lingvistiski un lingvokulturoloģiski analizētu un komentētu.

Tātad mitoloģisko konceptu elektroniskai vārdnīcai ir vairāki mērķi. Pirmkārt, mērķis ir sniegt humanitāro zinātņu pētniekiem pēc iespējas pilnīgāku empīrisko bāzi tautas daiļrades un tajā atspoguļoto priekšstatu izpētei. Šim nolūkam šķirkļa struktūrai pilnīgi un uzskatāmi jāatspoguļo vienības konceptuālā struktūra, kā arī tās aktuālās saiknes ar citām vienībām makrokoncepta robežās. Plaša lasītāju loka vajadzībām vārdnīcas mērķis ir sniegt latviešu folkloras valodas konceptu etnokulturoloģisko un lingvokulturoloģisko „portretu”.

Tātad pētījuma aktualitāti nosaka pirmkārt mūsdienu valodniecībai raksturīgā interese par nacionālās mentalitātes izpausmēm valodā; otrkārt, nepietiekamā latviešu mitoloģisko konceptu izpēte, to apstrāde un prezentācija elektroniskās vārdnīcas formā.

Projekta novitāti nosaka pirmkārt, pētījuma veids (kā iepriekš minēts, latviešu mitoloģisko konceptu izpēte līdz šim nebija izplatīta); otrkārt, tas, ka pētījuma rezultāti būs apkopoti elektroniskās vārdnīcas formā. Elektroniskā vārdnīca ir pieejama plašam lietotāju lokam un ietver gan specializēto zinātniskā veida informāciju, gan arī datus, kas ir izmantojami citu speciālistu un interesentu vajadzībām.

Projekta autore un īstenotāja ir jaunā pētniece, kura ieguva doktora zinātnisko grādu valodniecības jomā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 2012. gadā. Aizstāvētā promocijas darba temats ir „Mitoloģiskais koncepts krievu un latviešu folkloras valodā”. Piedāvātais projekts ir promocijas pētījuma turpinājums, taču šoreiz tas ir vairāk vērsts uz praktiskā rezultāta sasniegšanu, proti, elektroniskas vārdnīcas izveidi. Galvenie teorētiskie un praktiskie jautājumi, kas ir saistīti ar vārdnīcas veidošanas principiem un šķirkļa struktūru ir detalizēti izklāstīti minētā promocijas darbā, ar kuru var iepazīties Latvijas Universitātes promocijas darbu datubāzē.

Vārdnīcas šķirkļu struktūra

Latviešu valodas mitoloģisko konceptu elektroniskā vārdnīca ietver 44 vārdnīcas šķirkļus, kuri prezentē informāciju par latviešu folkloras mitoloģiskiem personāžiem no valodniecības, folkloras un kultūroloģijas aspektiem. Tas nozīmē, ka vārdnīca prezentē mitoloģiskas 3

nominācijas netikai kā valodas vienības, norādot leksēmas gramatisko aprakstu, etimoloģisko raksturojumu, leksiskus variantus u.c., bet arī sniedz ziņas no folkloras tekstiem, zinātniskas literatūras par tradicionālo kultūru u.c. avotiem. Katrā šķirkļa tekstā ir iestrādātas elektroniskas saites uz dažādiem elektroniskiem resursiem, kas ļauj lasītājiem iepazīties ar minētiem avotiem detalizētāk.

Šķirklī ir šādas 11 sadaļas:

1) šķirkļa vārds un tā gramatiskais apraksts, gramatiskais apraksts atrodas aiz šķirkļa vārda (piem., Ragana, s.; -as; dsk. – raganas, raganu. Tikai s.);

2) šķirkļa vārda varianti baltu tradicionālajā kultūrā (resp., lietuviešu varianti) šķirkļa tekstā atrodas aiz norādes „Baltu:”;

3) šķirkļa vārda iekšējā forma (etimoloģiskās ziņas) šķirkļa tekstā atrodas zem zīmes „*”;

4) šķirkļa vārda skaidrojums šķirkļa tekstā atzīmēts ar ‘…’;

5) personāžu konceptuālo pazīmju apraksts (konkrēti – mitināšanās vieta, izskats, funkcijas un darbības, attieksme pret cilvēku) šķirkļa tekstā atrodas aiz norādes „K.:”, piem., „K.: Mitināšanas vieta” utt.; konceptuālās informācijas zona ir grafiski atdalīta ailē pa labi, konceptuālās informācijas zonai pieder arī šķirkļa 6.-8. sadaļas),

6) ziņas par motīviem un sižetiem, ar kuriem personāžs ir saistīts;

7) informācija par parādību tautas kultūrā;

8) ziņas par personāžiem ar līdzīgām funkcijām;

9) latviešu folkloras vārdu variantu saraksts šķirkļa tekstā atrodas aiz norādes „V.:”;

10) izloksnēs atrodamo variantu saraksts šķirkļa tekstā atrodas aiz norādes „Dial.:”;

11) vienības semantiskā nozīme mūsdienu literārajā valodā (atbilstīgi mūsdienu valodas vārdnīcu materiālam) šķirkļa tekstā atrodas aiz norādes „MLV:”.

Lejuplādēt vārdnīcas šķirkļi (pdf)