Письмо оргкомитета ДРК премьер-министру Латвии М.Кучинскису

Latvijas Republikas Ministru prezidentam

M.Kučinska kungam

 

Augsti godātais Kučinska kungs!

Jūsu komentārs raidījumam „LNT Ziņas” par cīņu par Latvijas krievvalodīgo iedzīvotāju „dvēselēm” pamudināja mūs griezties pie Jums ar šo vēstuli. Ja mēs esam pareizi sapratuši Jūsu domu, runa iet par zināmu laikmetīgu nepieciešamību, lai krievvalodīga iedzīvotāju daļa justu ciešāku saikni ar valsti, ar sabiedrības latviešu daļu un lai šīm sajūtām būtu pozitīvs raksturs.

Kā zināms, pasaulē ir viena joma, kuru visas valstis un tautas atzīst par pozitīvā spēka avotu. Tā ir kultūra. Kultūras sabiedrība ir sabiedrība, kura valda harmonija un cilvēkus apvieno laika pārbaudītās garīgās vērtības. Mūsuprāt, darbs tieši šajā jomā ļauj pārvarēt domstarpības un samazināt konfliktivitātes līmeni. Jo kultūra nav savietojama ar agresiju, nacionālo neiecietīgumu, netaisnīgumu.

Tādu kultūras saprašanu mēs kopā ar desmitiem Latvijas radošām sabiedrībām, kas apvieno valsts krievvalodīgos iedzīvotājus, īstenojam caur atjaunoto vēsturisko Latvijas tradīciju – krievu kultūras Dienām Latvijā. Pirmo reizi Dienas tiek notika 1925.gadā un attīstījās, atkārtojoties ik gadu, līdz pat 1940.gadam. Par to dibinātājiem un atbalstītājiem kļuva ievērojamie zinātnes un kultūras darbinieki un garīdznieki Joanns Pommers, Ņikolajs Zavoloko, Jelpifidors Tihoņickis, Aleksandrs Mossakovskis. Pēc ilgā pārtraukuma, 2011.gadā krievu kultūras Dienu Latvijā tradīcija bija atjaunota ar nevalstisko organizāciju spēkiem un ar Latvijas pareizticīgo un Latvijas vecticībnieku Pomoras baznīcu atbalstu. Trīs Latvijas Republikas prezidenti – Valdis Zatlers, Andris Bērziņš un Raimonds Vējonis adresēja savus apsveikumus krievu kultūras Dienu Latvijā organizatoriem un dalībniekiem.

Krievu kultūras Dienas notiek divās kārtās – pavasarī un rudenī. Dienas saņem Rīgas un Latgales pašvaldību atbalstu. Mūsuprāt, krievu kultūras Dienas Latvijā saņemtu plašāku atbalstu, ja tajā piedalītos arī valsts struktūras.

Vēl pirms šīs vēsturiskās kultūras tradīcija atjaunošanas Latvijas krievu kultūras darbinieki griezās pēc atbalsta pie kultūras ministres Sarmītes Ēlertes. Ministres atbilde bija labvēlīga, bet sadarbība ar Latvijas kultūras ministriju nav notikusi. Vēlāk mēs griezāmies pēc atbalsta uz Kultūrkapitāla Fondu, bet saņēmām atteikumu.

Krievu kultūras Dienas Latvijā ir vairāku desmitu krievu un krievvalodīgo sabiedrību visLatvijas projekts. Katru gadu Dienās piedalās latviešu kultūras dabinieki, un mēs ar prieku atkārtoti pārliecinājāmies, ka kultūras cilvēki prot klausīties, dzirdēt un savstarpēji saprasties. Krievu kultūras Dienu organizēšana un īstenošana Latvijā ir mūsu ieguldījums kultūras sabiedrības veidošanā un sabiedrisko attiecību harmonizēšanā.

Ar šo vēstuli mēs vēlētos pievērst Jūsu uzmanību tam, ka izpildvaras atbalsts vēsturiskās kultūras tradīcijas stiprināšanā Latvijā neapšaubāmi izsauks pozītīvo rezonansi Latvijas krievu radošajās aprindās, kas lielā mērā nosaka mūsu valsts tautas krietnās daļas potenciālu.

Ar lielo pateicību un prieku saņemsim no Jums padomus un ieteikumus, kā mēs varētu rīkoties turpmāk, lai atjaunotā tradīcija vēl efektivāk darbotos sabiedrības saliedēšanas labā.

 

Ar patiesu cieņu

Krievu kultūras Dienu Latvijā rīkotājkomitejas līdzpriekšsēdētāji

Irina Koņajeva

Vladimirs Bogovs

Jurijs Kasjaničs

 

Премьер-министру Латвийской Республики

г-ну М.Кучинскису

Уважаемый господин Кучинскис!

 

Обраться к Вам с настоящим письмом нас побудило Ваше высказывание о необходимости побороться за души русскоязычных жителей Латвии. Если мы правильно поняли Вашу мысль, речь идет о том, чтобы русскоязычная часть населения ощущала большую связь со страной, с латышской частью общества, и чтобы эти ощущения носили позитивный характер.

Как известно, в мире есть одна область, признанная всеми странами и народами как созидатель безусловно позитивной силы. Это культура. Культурное общество есть общество гармонии и единения людей на основе проверенных временем базовых духовных ценностей. Именно в этой сфере, на наш взгляд, следует прилагать усилия, чтобы преодолевать противоречия и снижать уровень конфликтности. Потому что культура несовместима с агрессией, с невежеством, с национальной нетерпимостью, с несправедливостью.

Это понимание культуры мы вместе с десятками творческих сообществ Латвии, объединяющих русскоязычных жителей страны, воплощаем в нашей жизни восстановленной исторической латвийской традицией – Днями русской культуры.

Впервые они были проведены в 1925 году, организовывались ежегодно и активно развивались до 1940 года. Инициаторами их проведения были крупные деятели науки и культуры, духовные подвижники, среди которых Иоанн Поммер, Николай Заволоко, Елпидифор Тихоницкий, Александр Моссаковский. После долгого перерыва, в 2011 году, традиция Дней русской культуры в Латвии была восстановлена силами неправительственных организаций при поддержке Латвийской Православной церкви и Древлеправославной Поморской церкви Латвии. Три президента Латвийской Республики – Валдис Затлерс, Андрис Берзиньш и Раймонд Вейонис приветствовали организаторов и участников Дней русской культуры в Латвии.

Дни русской культуры проходят дважды в год – весной и осенью. Они поддерживаются самоуправлениями Риги и Латгалии. Нам представляется, что поддержка Дней русской культуры в Латвии могла быть шире, что в ней могли бы принять участие государственные структуры.

Еще до того, как эта историческая культурная традиция была восстановлена, деятели русской культуры Латвии обратились за поддержкой к министру культуры Сармите Элерте. Она ответила благожелательным письмом, но сотрудничество с Министерством культуры Латвии не состоялось. Позже мы обратились за поддержкой в Фонд культурного капитала, но получили отказ.

Дни русской культуры – самый крупный проект десятков русских и русскоязычных творческих сообществ, не имеющий аналогов ни в одной стране. Каждый год в Днях русской культуры принимают участие деятели латышской культуры, и мы неизменно отмечаем, что люди культуры умеют слушать, слышать и понимать друг друга.

Организация и проведение Дней русской культуры в Латвии – это наш вклад в строительство культурного общества и гармонизацию общественных отношений.

Настоящим письмом мы хотим обратить Ваше внимание на то, что участие исполнительной власти в укреплении исторической русской культурной традиции в Латвии несомненно создаст позитивный резонанс в русском творческом сообществе, которое во многом определяет потенциал значительной части народа нашей страны.

Будем очень признательны получить от Вас советы и рекомендации, как нам действовать в дальнейшем, чтобы восстановленная традиция еще эффективнее способствовала делу консолидации общества.

 

С уважением,

cопредседатели оргкомитета Дней русской культуры в Латвии

Ирина Коняева

Владимир Богов

Юрий Касянич